Projekt zníženia spotreby energie v obytných domoch

 
Na dosiahnutie tohto cieľa vo väčšine prípadov je potrebné okrem iného riešiť aj komplexnú obnovu budov, ktorá sa bude zameriavať na nasledovné oblasti:
– zníženie potreby energie na vykurovanie (prevažne zateplením objektov vrátane    výmeny   okien a vyregulovania vykurovacích sústav);
– zníženie potreby energie na prípravu teplej úžitkovej vody;
– zníženie spotreby elektriny na osvetlenie a prevádzku technologických zariadení budov      (výťahy, vetranie, klimatizácia);
– zlepšenie užívateľského komfortu v objektoch;
– zvýšenie efektívnosti zásobovania energiou (predovšetkým v objektoch s vlastnou       kotolňou), vrátane využitia obnoviteľných zdrojov energie (solárne kolektory,  tepelné   čerpadlá, fotovoltické panely) a vysokoúčinnej kombinovanej výroby tepla a elektriny.
Pri navrhovanej rekonštrukcii sústavy verejného osvetlenia sa uvažuje:
– s náhradou existujúcich svietidiel modernými LED svietidlami a rekonštrukciou     káblových  edení a poruchových úsekoch.
–  inteligentný systém riadenia intenzity osvetlenia so schopnosťou prispôsobenia intenzity osvetlenia aktuálnej intenzite dopravy s cieľom znižovania spotreby elektriny.
– poskytovanie on-line informácií o intenzite dopravy pre účely dynamického riadenia dopravy v meste a poskytovania aktuálnych dopravných informácií a informáciách o emisnej záťaži.
Rovnako musia byť pri navrhovaní opatrení rešpektované funkcie mesta v rôznych oblastiach:
– Spotrebiteľ – v oblasti využívania majetku a verejného obstarávania,
– Plánovač – v oblasti územného plánovania a prípravy strategických dokumentov,
– Motivátor – v oblasti práce s obyvateľmi a súkromným sektorom.
V nadväznosti na tieto funkcie je potrebné navrhnúť opatrenia nasledovných typov:
– Investičné – opatrenia vyúsťujúce do realizácie investícií či už zo strany mesta alebo iných subjektov,
– Regulačné – opatrenia, ktorými mesto reguluje správanie sa ostatných subjektov,
– Organizačné – opatrenia zamerané na zmenu organizácie aktivít či už na strane mesta alebo iných subjektov,
– Vzdelávacie – opatrenia zamerané na zvyšovanie znalostí, povedomia a motivácie.
Technická asistencia v rámci projektu bude zameraná na:
– komplexné zhodnotenie technického stavu a hospodárenia s energiou v budovách formou energetických auditov.
–  budú identifikované vhodné investičné projekty – štúdie tak, aby sa optimalizoval ich rozsah z hľadiska dosiahnutia objemu úspor pri spotrebe energie dostatočného pre financovanie prostredníctvom súkromných poskytovateľov energetických služieb (ESCO).
– pre jednotlivé projekty bude navrhnutý spôsob financovania a zmluvného usporiadania vzťahov.
–  pre jednotlivé súbory budov a úseky verejného osvetlenia budú spracované podklady pre realizáciu verejného obstarávania investičných aktivít Akčného plánu
Obec/subjekt získa:
– komplexné podklady, ktoré sú nevyhnutné pre investičnú časť projektu.
–  bude mať stanovenú predbežnú cenu pre realizáciu opatrení investičnej časti
–  nadefinovanie zmluvných vzťahov pre potencionálnych realizátorov investícií
o nastavené spôsoby financovania s minimálnym dopadom na priame finančné prostriedky rozpočtu mesta o podklady, vzory a prípadové štúdie pre prezentovanie a poradenskú činnosť pre širokú verejnosť v oblasti úspory energií a znížení nákladov o dopad pri pozitívnej reprezentácii