Revitalizácia ekosystémov malých tokov

Návrh analýz toku z hľadiska hydromorfológie a hydrobiológie:
  • analýza súčasného stavu spoločenstva makrozoobentosu (MZB) (= vodných bezstavovcov) na lokalitách vhodne rozmiestnených pozdĺž tokov
  • analýza tohto stavu v minulosti
  • vyhodnotenie riečnej morfológie na daných lokalitách
  • spracovanie, porovnanie a štatistické vyhodnotenie výsledkov
Metódy hydrobiologického a hydromorfologického monitoringu:
Hydrobiologický výskum:
  • minimálne po dobu dvoch rokoch – odber vzoriek aspoň trikrát do roka (jesenný, jarný, letný aspekt), ideálne viackrát do roka
  • súčasne s odberom vzoriek MZB by sa mohol urobiť aj odber mikrobiologických vzoriek
  • monitoring MZB umožní zanalyzovať aktuálny dlhodobý stav toku, mikrobiologické ukazovatele zachytia krátkodobý stav, resp. môžu poskytnúť vysvetlenie stavu MZB
Hydromorfologický výskum:
  • hodnotenie riečnej morfológie metódou River Habitat Survey (RHS) na lokalitách v dĺžke 500 m; príp. hodnotenie rozsiahlejšieho územia z vhodných máp
Vyhodnotenie výsledkov a zistenie korelácií medzi rôznymi charakteristikami spoločenstva (napr. diverzita, vyrovnanosť) a populácií jednotlivých druhov (napr. abundancia) a hydromorfologických prvkov prispeje k posúdeniu celkového stavu tokov. V súvislosti s uvážením výsledkov analýz ďalších parametrov tokov (napr. hydrológia) bude možné stanoviť čo najlepšiu metódu na dosiahnutie úspešnej revitalizácie.