Rozvoj vzdělávání a výchovy v oblasti zlepšení kvality životního prostředí

Environmentální výchova a vzdělávání dětí a mládeže
Cíl:
Vytvářet, koncipovat a rozvíjet prostor pro poznání a tvorbu ekologických, kulturních i společenských
hodnot směřujících k harmonii propojení člověk – příroda.
Poslání:
S tímto projektem chceme oslovit veřejnost základní školy, ale i odborné státní i nestátní instituce zaměřující se na propagaci povolání v různých odvětvích profesního života posilování profesnej oriemtace, propgáci tradičních povolání a povolání budúcnosti dětí i mládeže.
Reealizácia projektu je postavena na ekologických hodnotách a na hodnotách
– krásná umělecká jinakost
– rozvíjení dovednosti v oblasti tradičních řemesel
– zapojení se do aktivit směřujících k zájmovým činnostem
– efektivní využití volného času
– navazování a rozvíjení společenských kontaktů
Výstupní hodnoty:
– ekologie, dlouhodobost, prevence, zdraví, vzdělávání, volnočasové aktivity, 
Projekt je strukturovaný do následujicich tématických oblasti
a / Vytváření a rozvíjení prostoru pro ekologické myšlení, cítění a jednání,  získání nových inspirací,
b / Zážitkové programy a přednášky pro děti MŠ a ZŠ ve spolupráci s NP, LSR, myslivci, rybáři, ornitolog …
Stálá expozice
Místo, kde si děti a mládež mohou pro ně přijatelným zážitkovým způsobem vyzkoušet vybrané činnosti, které jsou reálnou součástí ochrany přírody a obnovy životního prostředí
– Individuální, skupinové soutěže, kvízy, rodinné duely …
– Práce na 3D tiskárně (vymodelování si vlastní hračky …)
– Volnočasové aktivity ve smyslu praktické realizace různých činností otevírajících prostor pro lepší pochopení důležitosti ochrany přírody (přírodních zdrojů, fauny, flóry …) a obnovy životního prostředí
za účasti odborníků: hasičů, policistů, lesníků, ochranářů přírody, biologů, ekologů …
Rozšiřování tvůrčí zručnosti a dovednosti
– Prakticky zaměřené workshopy, semináře
– Práce s hlínou
– Fotokurz
– Výuka ozdobného psaní
– Malování
– Představení, s možností využití vlastních dovedností, starých a zapomenutých řemesel
Kultura a příroda
– Hudebně – vzdělávací koncerty
– Stálá expozice fotografií, maleb přírody, výrobků (i s přispěním prací návštěvníků)
Terapie přírodou
– Hravou formou vzdělávání zaměřeného na relaxaci a psychohygienu, využití
vlastních dovedností při vyplnění volného času pobytem v přírodě, rozdávat radost, úsměv, společenské i sportovní vyžití
Zdravý životní styl
– Prakticky zaměřené přednášky,
– Pobyt v zdravom prostředí,
– Prevence civilizačných chorob