Vzdělávání v oblasti energetiky

 
Podpora úrovne vzdelávania a výchovy mladej generácie oblasti energetiky v úzkom prepojení na potreby praxe.
Do budúcnosti je potrebné zabezpečiť a zvýšiť vedomostnú úroveň v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, znižovania emisií a zvýšenia efektívneho využívania palív a energií.
Pre  zabezpečenie a podporu vzdelávania v tejto oblasti by bolo možné využiť zdroje EU zo štrukturálnych fondov vhodné na riešenie uvedených potrieb, kde by bolo možné zapojiť stredné školy, neziskové a profesijné organizácie, prípadne súkromný sektor z oblasti energetiky.
Formou lektorskej činnosti či už v rámci výučby enviro výchovy a mimoškolskej činnosti je možné zabezpečiť proces výučby a lektorských aktivít. Aktívnym zapájaním študentov do rôznych propagačných aktivít formou projektov až po priamu prezentáciu získaných vedomostí na verejnosti, je možné dosiahnuť efekt šírenia informácií a cez motiváciu študentov vo forme  prezentácie ich činnosti v médiách, či už celorepublikového charakteru alebo na lokálnej úrovni dosiahnuť zviditeľnenie jednotlivých škôl a merateľnosť výsledkov a trvalú udržateľnosť ako systému, ktorý by sa stal súčasťou vyučovacieho procesu a školských aktivít. V spolupráci s mestami a obcami na spoločných aktivitách vytvoriť priestor na spoluprácu na komunálnej úrovni s priamym vplyvom na komunálnu politiku.
Zapojením škôl do uvedenej aktivity, je možné zabezpečiť priblíženie sa praxe k vyučovaciemu procesu, kde by sa priamo odborníci z praxe zapojili do procesu vzdelávania študentov a pedagogických pracovníkov a v prípade zapojenia sa súkromných a štátnych spoločností, bude možné upraviť celý proces pre výlučné potreby konkrétneho zamestnávateľa takto vzdelanostne pripravených študentov.
Prínosy projektu:
– rozšírenie vedomostí z oblasti energetiky, využívaní obnoviteľných zdrojov, znižovaní energetickej náročnosti a znižovaní tvorby emisií získavanie praktických poznatkov a skúseností
– priblíženie vyučovacieho procesu požiadavkám praxexvýchova pedagogických pracovníkov k požiadavkám výučby energetiky a súvislostí s tým spojených
– vytvorí sa potenciál prepojenia praxe so vzdelávacím procesom a lepšieho uplatnenie študentov v praxi
– príprava študentov pre pokračovanie v štúdiu na technických univerzitách
 Lektor :  Ing Miroslav Muška, energetik