Hydraulika, hydrológia, hydrotechnika

Ing. Vladimír Mosný , PhD
Životné prostredie je dnes témou dňa pre celú spoločnosť na Slovensku. Je to z dôvodov, že občania pociťujú zmeny v životnom prostredí na základe empírie – skúsenosti zo svojho života. Pociťujú hlavne zmeny v hlavných zložkách a to vo vzduchu – vode – pôde. Tieto základné zložky života ľudí sa menia vplyvom ich ľudskej činnosti v priebehu posledných rokov.
Tá sa aktivizuje výstavbou stavieb, ktorých súčasťou sú vo väčšine prípadov vodné stavby, ako technické riešenia odtokového procesu povrchových a podzemných vôd. Tieto stavby vo verejnom záujme podliehajú vodoprávnemu konaniu, s vydaním právoplatného vodoprávneho povolenia, ktoré by mali byť verejnosti dostupné.
Obsahom povolenia sú základné parametre 3 H, ktoré musí obsahovať projekt vodnej stavby, ak chce byť bezpečne prevádzkovaný a nespôsobovať škody.
Je to primárne
H – hydrológia definujúca zdrojové normované návrhové hydrologické parametre, sekundárne,
H – hydraulika stanovujúca hydraulické podmienky odtoku v daných vodných stavbách.
a nakoniec terciárne H – hydrotechnické riešenie stavby určujúce bezpečné odtokové pomery do recipienta.
Ak nie sú tieto 3 H správne stanovené narušujeme prirodzené odtokové pomery životného prostredia s dôsledkami povodní, znečistenia vodných zdrojov, pôd a ovzdušia s ohrozením verejnosti.
Vodoprávne povolenia obsahujúce 3 H musia byť v súlade s legislatívou EÚ (Smernica o vode) a národnou legislatívou SR (vodný zákon a iné). Pretože nie sú a v mnohých prípadoch projektov nie sú ani riešené, dochádza k stavom zhoršenia kvality životného prostredia.
Kvalitné životné prostredie je právom občanov SR, zaručeným Ústavou SR.