Česká asociace životního prostředí.

Představení asociace
Sdružení s názvem Česká asociace životního prostředí je odborné společenství fyzických a právnických osob – výběrová organizace založená na základě zákona č. 83/1990 Sb.
Patří do seskupení:   Česká asociace životního prostředí,   Slovenská asociácia životního prostredia, Evropská asociace životního prostředí.
Založení: Asociace byla založena dne 24. 2. 2012 v Brně
Zakladatele
Ing. Peter Repčík, Bratislava
Ing. Jaromír Polák, Zámek Úsobí, okres Havlíčkův Brod
Ing. Ivo Šlajer, Prachatice
Registrace:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=795321&typ=PLATNY
Sídlo: Vimperk, Námětí Svobody č. 29
Fakturační údaje:  2401459217/2010, Fio banka Strakonice
Statutáři
Ing. Kamila Hrabáková, místopředsedkyně, České Budějovice
Ing. Drahomíra Stanžovská, místopřesdedkyně, Stožec, , okres Prachatice
Ing. Peter Repčík, předseda, Bratislava
ČASŽP z. s. nevyvíjí žádnou politickou činnost.  
Cíl :
Vytvářet a rozvíjet prostor pro nové poznání a tvorbu ekologických i kulturních hodnot směřujících k harmonii propojení člověka s přírodou
Zajišťovat a vytvářet podmínky pro zavedení moderních odborně špičkových a ekologických systémů pro ochranu a obnovu životního prostředí
Vytvářet podmínky pro prohlubování profesní poctivosti v rámci vzájemných vztahů mezi členy
Organizovat, zajišťovat nebo poskytovat poradenskou, právní nebo jinou pomoc
Vytvářet prostor pro otevřenou, účelnou a konstruktivní diskusi
Prosazovat a chránit profesní etiku a právní zájmy na území své působnosti
Účinně spolupracovat se státními úřady, akademickou půdou, zemědělstvím i průmyslem, spotřebiteli a odbornými skupinami v členských státech Evropské unie
Vytvářet vhodné podmínky pro přípravu obyvatel k obraně státu a jeho demokratických hodnot
Naše priority jsou :
Environmentální vzdělávání 
Projekty v oblasti environmentálního vzdělávání 
Informační služby v oblasti ochrany životního prostředí
Poskytovaní služeb v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí
Spolupráce s obcemi, s podnikatelskými subjekty, se školami
Poskytování konzultací, ekologické poradenství
Služby na podporu regionálního rozvoje a zaměstnanosti
Podpora turistiky a propagaci kulturního dědictví a jeho ochrana
Navazování mezinárodních kontaktů
Výměna poznatků a zkušeností z oblasti inovativních enviro technologií organizováním konferencí, seminářů a workshopů, seminářů, kurzů, školení, diskusí,  výstav
Udržitelnost
Strategie trvalé udržitelnosti
Vytvářet a rozvíjet prostor pro nové poznání a tvorbu ekologických
i kulturních hodnot  směřujících k harmonii vzájemného propojení člověk – příroda.
Naše silné stránky
– stabilita 
– profesionalita 
– integrita
– technická a konstrukční dovednost
– pedagogická praxe
– vysoká odbornost
– poradenská a lektorská praxe
– spolupráce špičkových lektorů a partnerů
– praxe v podnikání a v řízení organizací na všech úrovních řízení
– projektované a realizované energetické a vodohospodářské aktivity
– unikátni realizace v oblasti protipovodňové ochrany krajiny a přírody
1/ Zapojení do řešení
– obce a města
– univerzity
– firmy
2/ Spolupráce s:
– orgány veřejné správy
– orgány samosprávy
– institucemi
3/ Zapojení se do konkrétnich výzev pro projektové spolufinancování z dotací .
4/ Přeshraniční spolupráce
5/ Marketing – prezentace : média,, konference, sociální sítě 
Organizační struktura asociace
Asociace má flexibilní projektovou kombinovanou organizační strukturu.
Je charakteristická svou pružností a přizpůsobivostí útvarů na řešení konkrétních situací ve spolku.
A. Vzdělávací organizační útvary – hlavní činnost asociace
1/ Vzdělávání děti a mládéže
2/ Semináře
3/ Kurzy
4/ Eko vzděláváni
5/ Doučování
B. Organizační útvary
1/ Šumavské ekoinfocentrum 
2/ Turistika 
3/ EKO-ŠUM
4/ Centrum kreativity
5/ Rozvoj a inovace
6/ Dotace a granty
Koordinace a schvalování jednotlivých projektů spadá do působnosti Rady.
Strategie
Navazování přeshraničních kontaktů a partnerství.
Budování eko partnerství.
Zpřístupňování umění a znalosti členů České asociace životního prostředí.
Patříme do seskupení:   Česká asociace životního prostředí,   Slovenská asociácia životního prostredia, Evropská asociace životního prostředí.