Voda

1. Využití dešťových vod na ozdravování klimatu města. prostřednictvím komplexního integrovaného managementu dešťové vody tak, aby ani jedna kapka dešťové vody neodtekla bez jejího užitku na ozdravení klimatu.
1. Rákosové ČOV (voda, ochrana)
Cíl: Zkvalitnit navrhování a realizaci třtinových ČOV
Pozn .: Malé ČOV jsou obvykle méně odborně provozovány a mají pak vliv na znečišťování podzemních a povrchových vod. Třtinové ČOV jsou provozně podstatně méně náročné.práce:
– Zhodnotit současný technický stav
– Navrhnout zlepšení hydrauliky (přítoku, odtoku, snadné regulace změny hladiny, možnosti zaplavení), předčištění, možností k zamezení kolmatáce, optimalizaci rostlin, použití přídavného aktivního uhlí pro bakterie, přídavných bakterií na urychlení náběhu.
– Na vytipované lokalitě navrhnout a realizovat vývojovou monitorovaný třtinovou ČOV s použitím navržených optimalizovaných řešení
– Vypracovat metodickou příručku na návrh, projektování a provoz třtinových ČOV
2. remízky (biodiverzita)
Cíl: Zajistit podklad na legislativu remíziek
Pozn .: Je velký předpoklad, že remízky by měli obrovský účinek na zlepšení biodiverzity, přirozené BIOprotekce zemědělských plodin, pozitivní vplych na udržení vlhkosti, zamezení sucha, zamezení eroze půdy, jednak vodní, jednak větrné, pozitivní vliv také na udržení vody v krajině a částečné snížení odtoku a tedy protipovodňový účinek.
 Práce:
– Zhodnotit současný stav
– vytipovat 10 lokalit s velkými plochami bez remíziek, kde stanoviště na okrajích bychom mohli považovat za remízky
– Na jednotlivých lokalitách ve středu plochy a při „remízky“ realizovat průzkum půdy, flóry a fauny s důrazem na zachycení změny v rámci vzdálenosti od remízky
– Navrhnout optimální a také ekonomicky optimální remízky
– Zpracovat podklad pro legislativní návrh, aby do x let si každý majitel půdy remízky povinně zajistil.
3. Optimalizace těžby dřeva (biodiverzita, prevence povodní a suchu)
Cíl: Zajistit podklad na legislativu těžby dřeva
Pozn :. Hlavním cílem je zamezení holosečí. Optimálnější například pásová těžba po vrstevnici má obrovský účinek na zlepšení biodiverzity, pozitivní vliv na udržení vlhkosti, zamezení sucha, zamezení eroze půdy, jednak vodní, jednak větrné, pozitivní vliv také na udržení vody v krajině a částečné snížení odtoku a tedy protipovodňový účinek. Nesanované svážnice zapříčiňují vodní erozi půdy, snížení hladiny podzemní vody, zvýšení negativních účinků sucha a tedy celkové zhoršení zdravotního stavu lesa.
Práce:
– Zhodnotit současný stav
– Vytipovat lokality s různými způsoby těžby na průzkum
– Průzkum
– Zhodnocení a návrh optimálních způsobů a návrh zakázaných     způsobů těžby, včetně hodnocení lesních cest, odrážek a svážnic
– Podklad pro legislativní návrh

Ľudia a voda