Ekologická bezpečnost

 
Pozice Evropské asociace životního prostředí při řešení ekologické a strategické bezpečnosti regionů.
Úvod: . Evropská asociace životního prostředí /EASŽP/ může hrát důležitou roli při řešení vlivu ekologické bezpečnosti na strategickou bezpečnost regionů na evropské úrovni. Využitím svých odborných znalostí a vlivu může EASŽP přispět k vytvoření bezpečnější a udržitelnější Evropy.
1. Zvýšení povědomí: EASŽP může organizovat workshopy, semináře a kampaně na zvýšení povědomí o propojení mezi ekologickou a strategickou bezpečností. To může pomoci, veřejnosti a ostatním zúčastněným stranám pochopit důležitost této problematiky.
2. Výzkum a analýza: EASŽP může koordinovat výzkum zaměřený na propojení mezi ekologickou a strategickou bezpečností. To může zahrnovat analýzu rizik, vlivů a možných řešení.
3. Financování výzkumných projektů EASŽP může vypracovávat žádosti o získání grantů a dotací na financování projektů zaměřených na ekologickou a strategickou bezpečnost regionů.
4. Spolupráce s mezinárodními organizacemi: EASŽP může spolupracovat s mezinárodními organizacemi na tvorbě strategií, které řeší propojení mezi ekologickou a strategickou bezpečností. To může zahrnovat podporu zelených investic, adaptaci na změnu klimatu a prevenci konfliktů souvisejících s životním prostředím. Může spolupracovat s EU, OECD a NATO, OSN na řešení této problematiky.
5. Vypracování doporučení: EASŽP může vypracovávat doporučení o tom, jak řešit dopad ekologické bezpečnosti na strategickou bezpečnost regionů.
6. Poskytování poradenských služeb: EASŽP může poskytovat poradenské služby tvůrcům politik na různých úrovních řízení o tom, jak řešit dopad ekologické bezpečnosti na strategickou bezpečnost regionů.
7. Podpora meziodvětvové spolupráce: EASŽP může podporovat spolupráci mezi různými odvětvími, jako jsou životní prostředí, obrana, hospodářství a rozvoj. To může pomoci při hledání integrovaných řešení pro komplexní problémy.
8. Podpora dialogu mezi zúčastněnými stranami: EASŽP může podporovat dialog zúčastněnými stranami, jako jsou nevládní organizace, podniky a občanská společnost. Může vytvořit platformu pro výměnu informací a nejlepších praktik mezi různými zúčastněnými stranami.
9. Zvyšování povědomí: EASŽP může publikovat zprávy a studie o dopadu ekologické bezpečnosti na strategickou bezpečnost regionů. . Může využívat média na zvyšování povědomí o tomto tématu a na informování veřejnosti o jejím důležitosti
Závěr Evropská asociace životního prostředí / EASŽP / má jedinečnou pozici na to, aby sehrávala klíčovou roli při řešení propojení mezi ekologickou a strategickou bezpečností regionů. Využitím svých odborných znalostí a vlivu může EASŽP přispět k vytvoření bezpečnější a udržitelnější Evropy.
 
Bezpečnostní ekologická rizika pro regiony
Ekologická bezpečnost je důležitou součástí strategické bezpečnosti regionů.
A/ Vnitřní rizika
1/ Provozní rizika Havárie, únik nebezpečných látek (např. ropy, chemikálií), požiar, nehody, nesprávné postupy, neúmyslné poškození, znečištěné odpadní vody, ovzduší, půda
2/ Nesprávné nakládání s odpadem: nebezpečný odpad, skladování, přeprava
3/ Technologická rizika Zastaralé technologie, nedostatečná údržba, poruchy, vysoké emise, nízká energetická účinnost, vysoké emise,
4/ Zvýšená bezpečnostní rizika: poruchy, havárie
5/ lidský faktor Nedostatečná informovanost, člověkem způsobené katastrofy, nehody,
6/ Ekonomické faktory Ekonomické dopady zhoršování životního prostředí, jako jsou ztráty na zemědělství a cestovním ruchu, nadměrné využívání přírodních zdrojů mohou oslabit hospodářství regionu a ohrozit jeho strategickou bezpečnost.
7/ Sociální faktory Nárůst populace, zvýšený tlak na přírodní zdroje změny v životním stylu, zvýšená spotřeba, nedostatek přírodních zdrojů, jako je voda a potrava, mohou vést ke konfliktům mezi státy a regiony. To může ohrozit stabilitu a oslabit strategickou bezpečnost regionů
B/ Vnější rizika
1/ Klimatické změny Zvyšující se teploty, extrémní počasí, zhoršování životního prostředí, jako je znečištění ovzduší, vody a půdy, může mít přímý vliv na zdraví a blahobyt obyvatelstva. To může vést k sociálním nepokojům a politické nestabilitě, což oslabuje strategickou bezpečnost regionu
2/ Přírodní katastrofy Živelné pohromy, požáry, povodně, sucho, vichřice, sesuvy půdy, záplavy, poškození infrastruktury, zvýšení hladiny moří
3/ Změny v ekosystémech: snížení biologické rozmanitosti
4/ Geopolitické napětí Zhoršování životního prostředí může vést k geopolitickému napětí mezi státy a regiony, které soutěží o zdroje. To může zvýšit riziko konfliktů a oslabit globální bezpečnost.
Bezpečnostní strategie regionů, která je důležitá pro ochranu jeho přírody a krajiny.
1/ Přísné monitorování a prosazování environmentálních zákonů a předpisů na ochranu přírody a životního prostředí.
2/ Posílení právní ochrany: aktualizace a zpřísnění stávajících zákonů a předpisů na ochranu přírody a krajiny.
3/ Zavádění projektů obnovitelných zdrojů energie na snížení emisí skleníkových plynů.
4.Spolupráce se sousedními zeměmi na řešení společných problémů životního prostředí.
5/ Investice do ochrany ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich přirozených stanovišť.
6/ Adaptace na změnu klimatu: – vypracování a provádění strategie adaptace na změnu klimatu s důrazem na ochranu přírody a krajiny. – podpora opatření ke zvýšení odolnosti ekosystémů vůči klimatickým změnám. – investování do výzkumu a vývoje v oblasti adaptace na změnu klimatu. – ochranu vodních zdrojů a předcházení znečištění vod. – zachování a obnovu lesů.
7/ Podpora zemědělství a lesnictví s nízkým dopadem na životní prostředí.
8/ Podpora environmentální výchovy a vzdělávání na všech úrovních vzdělávacího systému.
9/ Zapojení veřejnosti do procesu tvorby a implementace environmentální politiky.
10/ Podpora transferu technologií a know-how v oblasti ochrany životního prostředí.