Spoznávanie prírodného a kultúrneho dedičstva

Projektový záměr
Poznávání přírodního a kulturního dědictví České a Slovenské republiky

Charakter projektu: integrovaný

Stručný popis projektu
Činnosti projektu jsou zaměřené na výchovu a vzdělávání v oblasti teoretických,
praktických zručností, komunikace a získávání informácí prostřednictvím
interpersonálních vztahů jednotlivců cílových skupin, lektorů
a ostatních účastníků, kteří se budou podílet na realizaci projektu. 

Konkrétní činnosti budou vyplývat z předem stanovených tematických celků
z různých oblastí životního prostředí a kultury. 

Úvodní část bude patřit turnusu. 

Teoretické a praktické poznatky správného zacházení s rostlinami,
živočichy, jejich působení na člověka a okolní prostředí spolu
s odborným výkladem (výsadba priesad a semien do kvetináčov, políčko,
klimatické vplyvy prostredia, pôdny fond, význam dážďoviek
a prevzdušňovania, pracovné nástroje, denná  starostlivosť o výsadbu).
Spoznávanie drevín, rastlín, kvetov kríkov okolitého prostredia, ich
zber a lisovanie do herbárov, prechádzka po okolí, hry a súťaže, zastávky pri zaujímavostiach okolia, história ochrany krajiny danej lokality.
Alternatívne zdroje energií –  prednáška s prezentáciou (história
súčasnosť, modely na fotografiách.), diskusia modelovanie z rôznych
materiálov (plastelína, špajdle, papier, lepidlo, látky, slamky, kartón,
drievka, voda, vlna, …), vystavovanie modelov a prezentácia jednotlivcov
alebo skupín.
Separovaný zber – naučiť sa rozlišovať materiály a zaraďovať do rovnakých
skupín podľa vytýčených delení.
Diskusie v rámci každej problematiky by mali prispieť k bezproblémovej komunikácii.
Interaktívna tabuľa a masovokomunikačné prostriedky (film, prezentácia, zvukový záznam)
by mali neskôr prispieť aj k udržiavaniu kontaktov aj po ukončení turnusov.
Spoznávanie okolitého prírodného a kultúrneho dedičstva každej lokality.
Miesto realizácie projektu, územná pôsobnosť projektu (regionálne, nadregionálne)
Cieľ projektu
Cieľom projektuje naštartovať a zvyšovať národné povedomie
obyvateľov Slovenskej a Českej republiky v oblasti ochrany prírody,
prírodných zdrojov, ako aj spoznávanie prírodného a kultúrneho a
jazykového dedičstva každej krajiny v rámci vymedzených hraníc pôsobnosti
projektu.
Dôležitou súčasťou projektu je podchytiť a vyvinúť pocit
spolupatričnosti u mladších vekových skupín pri tvorbe kvalitného životného
prostredia aj budúce generácie.
Ďalším dôvodom pre realizáciu tohto projektu je poukázať na
existujúce problémy, ale aj pozitívne skutočnosti, ktoré existujú a sú
akceptované obyvateľstvom, ale nie prírodou.
Prioritou
projektu je osvojovanie si návykov na ochranu životného prostredia svojho najbližšieho okolia, ale aj poznávanie krajiny za jej hranicami a to od útleho veku v rámci rôznych tématických zameraní od spoznávania rastlín a živočíchov, cez odpady až po alternatívne zdroje energií.
Dôležitou
súčasťou projektového zámeru je vytvorenie podmienok pre kreatívne zmýšľanie, čo môže prispieť k cielenému výberu budúceho povolania.
Odôvodnenie projektu
Súčasná ekonomická, environmentálna situácia nadobúda charakter individuálneho prístupu ľudí k prírodným zdrojom, nakoľko sa postupne stávajú trhovou komiditou.
Je preto dôležité  poukázať  na objektívne hodnotenie a minimalizáciu ich vyčerpávania, aby aj naše budúce generácie mali možnosť spoznávať a využívať rovnaké hodnoty.
Najmä prispieť k zlepšeniu interpersonálnych vzťahov prostredníctvom komunikácie a šírenia informácií.
Výchova a vzdelávanie má viesť k utvrdzovaniu získaných vedomostí a objektívnemu hodnoteniu vzniknutých situácií, samostatnému rozhodovaniu
a správnej komunikácii.
Výstupy projektu
Po zrealizovaní mikroprojektu dôjde k zlepšovaniu stavu životného prostredia, najmä v okolí katastrálnych
území a ich priľahlých oblastí, rovnako aj školské zariadenia, z ktorých boli účastníci pobytu vybraní.
Dôjde minimálne k znižovaniu odpadov, najmäv okolí škôl, ktorých žiaci sa zúčastnili mikroprojektu, čím sa zvýši ich uvedomelosť v rámci ochrany životného prostredia ako takého, ale najmä ichnajbližšieho životného prostredia (škola, domov, ihriská).
Šírenie vedomostí, ktoré deti získali prostredníctvom pobytu vo svojom najbližšom okolí u vrstovníkov, mladších ale aj dospelých.
Pozitívne referencie od účastníkov prispejú k dožiadaniu sa podobných projektov zameraných aj na ostatné odborné oblasti vzdelávania na rôznych vzdelanostných úrovniach.